Edit

Prasetiya Mulya Publishing, 2014. Editor : Eko Yulianto & Lucia Priandarini 

Prasetiya Mulya Publishing, 2016